Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio

 

Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio

tel : 74 852 02 69

Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio

witamy ojciec Pio

"Życie nie jest niczym innym, jak tylko wiecznym zmaganiem się z sobą samym i nie zakwita inaczej, jak tylko za cenę cierpienia
Dotrzymaj zawsze towrzystwa Panu Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym, a On będzie umiał wzmocnic cię w godzinach udręk, które nadejdą"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio został powołany do działalności 10 października 2007 roku na mocy Dekretu Erygującego Jego Ekscelencji Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.

Świadczenia medyczne, udzielane przez NZOZ Ojca Pio w naszej diecezji, są realizowane w domu pacjenta.

Obecnie w skład NZOZ-u wchodzą filie w terenie, które znajdują się w kilku miejscowościach Dolnego Śląska. Podopiecznymi są osoby starsze, niepełnosprawne, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, z deficytem samoopieki, trudnością w załatwianiu spraw urzędowych i zakwalifikowane przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną i lekarza do programu opieki. Po objęciu programem pacjent jest pod opieką pielęgniarki bezterminowo. Zatrudnionych jest ok. 55 osób personelu medycznego.
NZOZ Ojca Pio posiada organizację wewnętrzną, której funkcjonowanie i pracę wyznacza Statut. Za realizację zadań odpowiedzialny jest kierownik, który reprezentuje zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników zakładu. Za sprawy medyczne odpowiada lekarz. NZOZ jest samofinansującym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Udziela świadczeń medycznych odpłatnych i nieodpłatnych, realizowanych w ramach zawartej umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakład może również prowadzić działalność gospodarczą, która może wspierać finansowo jego działalność w zakresie opieki zdrowotnej. NZOZ Stacja Opieki Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio może pozyskiwać dodatkowo środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych z różnych źródeł: darowizn, dotacji, zapisów, spadków, ofiarności publicznej oraz za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego przeznaczonego dla chorych.

1.Celem NZOZ Stacja Opieki Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio jest udzielanie świadczeń medycznych.

Realizujemy świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie:
- pielęgniarstwa;
- profilaktyki i promocji zdrowia.

2.Do zadań NZOZ Stacja Opieki Ojca Pio należy w szczególności:
- opieka wynikająca z kompetencji pielęgniarki opieki długoterminowej;
- pielęgnacja chorych;
- pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi;
- opieka nad pacjentami opuszczającymi oddziały szpitalne;
- zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne;
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
- rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych wśród swoich pacjentów;
- promowanie zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej indywidualnej i grupowej;
- wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji chorych;
- współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, PIS i innymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia,
- umożliwienie pomocy duchowej oraz religijnej osobom chorym,
- wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb i problemów rodzinnych.

Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio - centrum pielęgniarstwa, centrum rehabilitacji, stacja opieki zdrowotnej, opieka medyczna, opieka długoterminowa, świadczenia opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacja chorych, opieka medyczna nad osobami starszymi, opieka medyczna nad osobami niepełnosprawnymi, opieka medyczna nad osobami chorymi

Przyjaźni 2,
58-100, Świdnica,
woj. dolnośląskie

Placówki:

58-200 Dzierżoniów ,ul. Garncarska 16
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kasztanowa 2
58-340 Kudowa-Zdrój, ul. Marchlewskiego 4
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kościuszki 15
58-340 Głuszyca, ul. 11 Listopada 2a
59-420 Bolków, ul. Kamiennogórska 3

tel : 74 852 02 69
fax :74 852 00 78

www.nzoz.o-pio.pl
swidnica.o-pio@caritas.pl